Förvaltningsavtal – allt detta ingår

För att sköta skogen på bästa sätt behövs många olika specialister. Du behöver dessutom ha kontakt med olika myndigheter i vissa ärenden. Med Företräda & Tillsyn slipper du leta efter rätt specialist.
Du slipper de, ibland ganska omfattande, kontakterna med parterna inför varje åtgärd. Och du slipper mycket av det arbete myndighetskontakter kan innebära. Du får dessutom ett antal unika tjänster som inte erbjuds någon annanstans på marknaden. Visste du att Företräda & Tillsyn är Sveriges första digitala skogsförvaltning? Eller att vi är de enda i Sverige som erbjuder en kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan? Vi uppdaterar din plan automatiskt efter utförd åtgärd.

Förvaltningsavtal - Strategi för skogsägande

Strategi för Skogsägande

Grunden i vårt samarbete är upprättandet av en långsiktig Strategi för Skogsägande. Med Skogsbruksplanens åtgärdsförslag som grund väver vi in ekonomiska resonemang, både på intäkts-och kostnadssidan, med dina egna målsättningar med skogsägandet.

Sveriges första digitala förvaltningsavtal

Allt vi gör och kommer överens om publicerar vi också digitalt under en speciell avdelning på Min Skog. Det kan röra sig om avtal, sammanställningar, bilder och korrespondens. Genom att samla allt på ett ställe får du bättre insyn, mer struktur och har lättare att fatta beslut på distans.
» Se mer på Min Skog 
Förvaltningsavtal

Alltid uppdaterad skogsbruksplan

Som leverantör till Stora Enso Skog uppdateras självklart din plan en gång varje år med de åtgärder som utförts. För att ge dig ännu mer kontroll och insyn inkluderar vi en kontinuerligt uppdaterad skogsbruksplan i förvaltningsavtalet som publiceras online och i din mobil.

Tillsyn av fastigheten vid större stormar och andra problem

Träd kan falla ned över vägar och ledningar, diken kan översvämmas och orsaka problem eller skadan kan bli så omfattande att omedelbar åtgärd behöver sättas in. Med Företräda & Tillsyn får du någon som snabbt kan åka ut och dokumentera skadorna och återrapportera, så du kan fatta beslut.
Förvaltningsavtal, Gårdsförvaltning
Årlig åtgärdsplan Förvaltningsavtal

Årlig åtgärdsplan och budget av kommande år

Ordning och reda är en förutsättning för lönsamt skogsägande. Vi upprättar därför gemensamt en plan för det kommande året med skogens alla intäkter och kostnader. Här kan vi också ta hänsyn till om det finns ytterligare kostnader inom fastigheten som behöver tas  hänsyn till, till exempel underhåll av vägar.

Årsredovisning av gångna året

Gick det som du tänkte? Hur blev resultatet på sista raden? Hur ska du resonera kring deklarationen? I slutet av året får du en preliminär redovisning av året som gått för att kunna göra eventuella justeringar för att under februari/mars få en slutgiltig årsredovisning att ha som underlag till deklarationen.
Årsbesked förvaltningsavtal
Myndighetskontakter förvaltningsavtal

Myndighetskontakter

Många av åtgärderna kräver också kontakter med myndigheter för att få rätt tillstånd. Vi står i normalfallen som din representant och sköter erforderliga kontakter och förhandlingar.

Övrigt företrädande

Du kanske behöver någon som företräder dig kring andra skogliga frågor? Eller behöver någon som närvarar kring andra möten som berör din skog. Vi hjälper gärna till och agerar självklart i ditt intresse så länge det inte tar fokus från den ordinarie skötseln.
Övrigt företrädande förvaltningsavtal
Löpande vägunderhåll förvaltningsavtal

Vägunderhåll löpande

Självklart ser vi till att vägar rustas inför och återställs efter utförda åtgärder. Med Företräda & Tillsyn kan du känna dig trygg med att vi alltid förbereder och återställer erforderliga skogsvägar löpande. Vi hjälper dig dessutom att planera det förebyggande underhållet och föreslår nybyggnationer.
» Läs mer om vägunderhåll här! 

Planering av skogsskötseltjänster och avverkning

Varje åtgärd har sina utmaningar och det gäller att noggrant planera varje insats för att minska påverkan. Det kan till exempel finnas kulturlämningar, fornminnen, nyckelbiotoper mm att ta hänsyn till vid en åtgärd.
Planering av skogsskötseltjänster förvaltningsavtal
Återväxtkontroll av planering förvaltningsavtal

Återväxtkontroll

Att genomföra en återväxtkontroll efter utförd föryngring/plantering är en nödvändighet. Inte bara för att säkerställa att rätt mängd plantor fortfarande är i marken utan också för att se till att de inte angripits av skadedjur eller betats bort av vilt.

Nyskogsgaranti

Med vårt förvaltningsavtal Företräda & Tillsyn har du även en garanti på att den föryngring/plantering vi utfört också sker inom de regler som gäller så du kan vara säker på att du tillvaratar skogens potential.
Nyskogsgaranti förvaltningsavtal
Skogscertifiering miljöcertifiering PEFC FSC Förvaltningsavtal

Skogscertifiering

Att certifiera skogen är ett naturligt steg som inkluderas i förvaltningsavtalet, men det är du som bestämmer om du vill genomföra certifieringen. Det innebär dessutom att du får bättre betalt för ditt virke. Med certifikatet får du en dubbelcertifiering enligt både FSC® och PEFC™. Stora Enso Skog har licensnummer: FSC® (FSC-C020565)
» Läs mer om certifiering här! 

Del i vårt nätverk

Med Företräda & Tillsyn blir du del av vårt omfattande nätverk av skogsägare och specialister. På olika träffar får du träffa andra skogsägare och utbyta erfarenheter. Du får också tillgång till alla våra  samarbetspartners om du behöver specialisthjälp inom exempelvis skatter och deklaration.
Upphandling av tjänster förvaltningsavtal

Upphandling, koordinering och samverkan med entreprenörer

Varje åtgärd kräver sin specialist. Det kan vara specifika maskiner som behövs på just din mark eller en viss sorts plantor som lämpar sig bättre hos dig. Att respektive entreprenör ska komma in vid rätt tillfälle kräver också planering och koordinering.

Läs också