Omfattande skador

Viltbete kan ge betydande skador och tillväxtförlust i skogen. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer den totala minskade volymproduktionen i Sverige att på lång sikt uppgå till 1 miljon m3sk/år, och många menar att den siffran är en underskattning. Som enskild skogsägare kan det dessutom vara extra svårt att få gehör för sina viltskador, eftersom betestrycket inte behöver var jämt fördelat inom ett visst givet område. En fastighet kan helt enkelt vara hårdare ansatt än en annan.
Älg - Stora Enso Skog
Den i särklass vanligaste formen av betesskada från älg är att unga tallar betas, barkgnags eller får toppen avbruten. Eftersom skador från älgbete är ett förhållandevis nytt fenomen så finns det dåligt med underlag och dokumentation för att visa hur svåra effekterna kan bli över tid. Rena betesskador blir betydande först efter flera års bete, medan träd som barkgnags eller får toppen avbruten drabbas av direkt förlust i såväl tillväxt som kvalitet.

Viltanpassad skogsskötsel

  1. Lyckligtvis finns det en mängd åtgärder som man som skogsägare kan vidta för att minska skadorna från viltbete.
  2. Hägna skogen: anses fungera mycket bra och är en effektiv metod för att undvika skador, dock självklart beroende på hägnets kvalitet. Att sätta upp hägn kan vara kostsamt och hägnet behöver kontinuerligt underhållas.
  3. Skyddsmedel: anses fungera mycket bra och är en effektiv metod för att undvika skador, dock självklart beroende på hägnets kvalitet. Att sätta upp hägn kan vara kostsamt och hägnet behöver kontinuerligt underhållas.
  4. Skydd av enskilda plantor: med plaströr, små hägn, nät eller annat fysiskt skydd kan enskilda plantor – eller delar av plantor – skyddas. Skyddets effektivitet kan variera mycket beroende på metod och utförande.
  5. Trädslag: att välja gran framför löv eller tall minskar risken för viltskador, eftersom gran är både mindre känsligt och mindre begärligt för hjortdjur.
  6. Håll jämna bestånd: luckor i skogen ökar risken för skador från viltbete.
  7. Röj bort löv: löv kan ha en hämmande effekt på den tidiga tillväxten hos tall. Röj bort löven så ger du tallplantorna bättre förutsättningar att snabbt växa förbi beteshöjd.
  8. Naturlig föryngring: ger täta bestånd vilket kan avskräcka älgar, som normalt föredrar träd i glesa skogar.
  9. Viltbete kan som synes ge betydande skador och tillväxtförlust i skogen. Med med god planering och med rätt åtgärder kan du dock minska skadorna i din skogsfastighet.