Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och har rutiner och arbetssätt för att säkerställa en korrekt hantering. På den här sidan har vi sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.
Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning sedan 2018 ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Så här behandlar vi dina personuppgifter


Vartifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med Stora Enso Skog AB eller genom andra kontakter mellan dig och Stora Enso Skog AB. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, t.ex. Skatteverkets folkbokföringsregister och Lantmäteriets fastighetsregister.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Stora Enso Skog AB behandlar personuppgifter om dig i de fall du t.ex. är skogsägare, leverantör, kund, entreprenör, transportör eller har annan kontakt med Stora Enso Skog AB.
De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om ekonomiska förhållanden.

Nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande lagar

En förutsättning för att Stora Enso Skog AB ska kunna tillhandahålla dig de tjänster och produkter vi erbjuder eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden, är att du tillhandahåller de personuppgifter som Stora Enso Skog AB efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Stora Enso Skog AB kommer aldrig att överlåta dina personuppgifter till utomstående, med undantag för annat svenskt bolag inom Stora-Enso-koncernen. Däremot kan på Stora Enso Skogs uppdrag andra bolag hantera dina personuppgifter i samband med att de antingen är underleverantörer av den tjänst du avtalat om eller är Stora Enso Skogs leverantör för utskick av marknadsinformation. Lämnade personuppgifter kommer endast att lagras och bearbetas i land inom EU-området.
Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter om Stora Enso Skog AB är skyldiga att göra det enligt tvingande lag, förordning eller myndighetsbeslut.
I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.
Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse som vi är skyldiga enligt lag. I vissa fall kan det även vara intresseavvägning, till exempel Stora Enso Skog AB’s berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter högst 15 år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning som Stora Enso Skog AB måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifters sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Stora Enso Skog AB ska uppfylla gällande lagstiftning.

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, såsom exempelvis intressen och vistelseort. Stora Enso Skog AB kan behandla personuppgifter för profilering för marknadsföringsändamål i syfte att kunna erbjuda dig anpassade tjänster och produkter.

Automatiskt beslutsfattande

Tallbarr
Stora Enso Skog AB kan komma att använda sig av så kallat automatiserat beslutsfattande, dvs beslut som fattas utan mänsklig inblandning och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande av ett givet affärsförslag via internet.

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Fullgöra och administrera avtal
Exempel:
 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtal
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress
 • Svara på dina frågor via telefon eller mail
Följa lagar & förordningar
Exempel:
 • Kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats
Exempel:
 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse

Kunna erbjuda dig anpassade tjänster och produkter
Exempel:
 • Ge en helhetsbild av ditt engagemang hos Stora Enso Skog AB
 • Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via olika kanaler
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering
 • Genomföra kundundersökningar
Förbättra våra tjänster & produkter
Exempel:
 • Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, både befintliga och nya
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra tjänster och produkter på ett säkert och effektivt sätt

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

Fullgörande av avtal
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. 

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, såsom exempelvis vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig eller marknadsföring.

Samtycke
Om ingen av de andra rättsliga grunderna är gällande så kommer vi att be dig lämna ett samtycke för att behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke har du rätt att när som helst återkalla.
Rättslig förpliktelse
Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som är kopplade till avtal men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla. Stora Enso Skog AB är personuppgiftsansvariga.

Rättsliga anspråk
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden. 

Dina rättigheter och hur du använder dem

Registerutdrag
Du har rätt till att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. 

Dataportabilitet
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Stora Enso Skog AB behandlar elektroniskt. Begäran görs på samma sätt som Registerutdrag.

Invändning
Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse eller allmänt intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring. Detta gör du enklast genom att skicka ett meddelande till oss.

Rättelse och begränsning
Stora Enso Skog AB är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa.
Rätten till radering – ”rätten att bli bortglömd”
Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Stora Enso Skog AB tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt.
Stora Enso Skog AB har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Stora Enso Skog AB eller du har gett ditt samtycke.