Vårt ansvar

Stora Enso Skog bedriver en hållbar verksamhet. Socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar är en självklarhet och en grundpelare i alla delar av vår verksamhet, och det präglar det dagliga arbetet för alla medarbetare på alla nivåer. Vi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla vårt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och vi jobbar aktivt för att påverka våra samarbetspartners att göra detsamma.
Jordglob - Stora Enso Skog

Socialt ansvar

Socialt ansvar handlar på en grundläggande nivå om att respektera nationella och internationella arbets- och människorättslagar, men för Stora Enso Skog innebär det långt mycket mer än så. För oss handlar det sociala ansvarstagandet om att vara en aktiv aktör i alla de bygder där vi bedriver verksamhet. Allt från att till exempel förbättra tillgängligheten till skogen genom anläggning av nya skogsbilvägar, till att sponsra lokala ungdoms- och idrottsföreningar.

Miljöansvar

För Stora Enso handlar ett hållbart skogsbruk om att kombinera de biologiska, ekonomiska och sociala aspekterna. Det gör vi genom att bedriva ett certifierat skogsbruk.När vi sköter skogen säkerställer vi den biologiska mångfalden. Ett livskraftigt ekosystem med rik biologisk mångfald är den största garanten för att vi också på lång sikt ska kunna fortsätta att ha välmående skogar och därmed också en långsiktig lönsamhet i skogsbruket.
Vi jobbar långsiktigt med att utveckla våra skogsbruksmetoder. Till exempel metoder för skonsam avverkning för att minimera markpåverkan. Här har vi vårt koncept ”Rätt metod”  som ett exempel.
Minskad markpåverkan leder till minskad risk för påverkan på omgivande vattendrag och säkrar därmed bra livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Dessutom leder minskad markpåverkan till ett estetiskt finare skogslandskap och ökar därmed upplevelsevärdet för människor som vistas i våra skogar.
Vi har också andra initiativ där vi jobbar för att skapa förutsättningar för djur och växter som kräver specifika miljöer. Att skapa mer död ved i skogen eller att skapa rena lövbestånd är två sådana exempel. Ökad död ved säkrar den biologiska mångfalden då det skapar livsmiljöer för arter som kräver just död ved för sin överlevnad. Samma gäller för arter som kräver just lövdominerade skogar där den vitryggiga hackspetten är en sådan art som vi fokuserat mycket på. 
Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan, i alla led av vår verksamhet. Allt från att välja miljövänliga drivmedel för våra skogsmaskiner till att via spårbarhetssystem och skogsbrukscertifiering säkerställa att allt virke vi anskaffar kommer från hållbara källor. Vi förväntar oss av våra leverantörer och samarbetspartners att de ska tillämpa samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led – från råvara till slutprodukt.
Har du frågor kring Stora Enso Skogs hållbarhetsarbete? Kontakta hållbarhetschef Maria Saxe, maria.saxe@storaenso.com 

Ekonomiskt ansvar

Stora Enso Skog är ett stort företag, och vår verksamhet har betydande ekonomisk påverkan på ett stort antal olika intressenter i en mängd olika sammanhang. Många människor är beroende av vår framgång – allt från lokala underentreprenörer och leverantörer, till egna anställda – och vi är därför noggranna med att alltid behålla ett affärsmässigt fokus samt att säkerställa lönsamheten i alla delar av vår verksamhet.
Läs mer om Stora Enso och hållbarhet på www.storaenso.com