Vårt ansvar

Stora Enso Skog bedriver en hållbar verksamhet. Socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar är en självklarhet och en grundpelare i alla delar av vår verksamhet, och det präglar det dagliga arbetet för alla medarbetare på alla nivåer. Vi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla vårt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och vi jobbar aktivt för att påverka våra samarbetspartners att göra detsamma.
Jordglob - Stora Enso Skog

Socialt ansvar

Socialt ansvar handlar på en grundläggande nivå om att respektera nationella och internationella arbets- och människorättslagar, men för Stora Enso Skog innebär det långt mycket mer än så. För oss handlar det sociala ansvarstagandet om att vara en aktiv aktör i alla de bygder där vi bedriver verksamhet. Allt från att till exempel förbättra tillgängligheten till skogen genom anläggning av nya skogsbilvägar, till att sponsra lokala ungdoms- och idrottsföreningar.

Miljöansvar

Miljöhänsyn och affärsmässighet kan tyckas stå i motsatsförhållande till varandra, men så är det inte på Stora Enso Skog. Tvärtom så är miljöarbetet för oss en investering i större konkurrenskraft och högre lönsamhet. Och vi nöjer oss inte med att följa lagar och andra myndighetskrav. Vi ställer ännu hårdare krav, eftersom vi anser att en stark miljöprofil bidrar till ett miljömässigt uthålligare samhälle, och en starkare position i den internationella konkurrensen.
Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan, i alla led av vår verksamhet. Allt från att välja miljövänliga drivmedel för våra skogsmaskiner till att via spårbarhetssystem och skogsbrukscertifiering säkerställa att allt virke vi anskaffar kommer från hållbara källor. Vi förväntar oss av våra leverantörer och samarbetspartners att de ska tillämpa samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led – från råvara till slutprodukt.

Ekonomiskt ansvar

Stora Enso Skog är ett stort företag, och vår verksamhet har betydande ekonomisk påverkan på ett stort antal olika intressenter i en mängd olika sammanhang. Många människor är beroende av vår framgång – allt från lokala underentreprenörer och leverantörer, till egna anställda – och vi är därför noggranna med att alltid behålla ett affärsmässigt fokus samt att säkerställa lönsamheten i alla delar av vår verksamhet.
Läs mer om Stora Enso och hållbarhet på www.storaenso.com