Rätt planering gör stor skillnad

Virket från en normalstor slutavverkning kan väga uppemot 400 ton, och riset cirka 150 ton. Därför säger det sig nästan själv att när det kommer till de stora, tyngre insatserna i skogen – i första hand slutavverkning, gallring och grotskotning – så är ett visst mått av markpåverkan i det närmaste omöjligt att undvika. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att man med rätt och noggrann planering kan minimera påverkan på marken, och därmed undvika försämrad ekonomi och andra förödande konsekvenser som körskador kan ge upphov till.
Skogsmaskin och personal - Stora Enso Skog

Minimera markpåverkan.

För att minimera markpåverkan är det av yttersta vikt att planera avverkningen/gallringen väl i förväg, och skapa ett eller flera välplanerade basstråk för såväl skördare som skotare. Samtliga basvägar och basstråk skall läggas på den mest bäriga marken, och bör alltid risas så mycket det går. Skördaren lägger med andra ord grunden för skotaren. Passager över mark med dålig bärighet bör undvikas så långt det går, men om de ändå måste genomföras är det viktigt att välja det bästa stället, att använda kavelbro och risbädd (alternativt markskonare) samt att minimera antalet passager.
Timmer, björkskog - Stora Enso Skog
Generellt kan man säga att markpåverkan idag, jämfört med för femtio år sedan, har minskats tack vare maskiner som klarar av en högre och tyngre produktion fast med minskat marktryck.

Rätt Metod

Rätt Metod är en utveckling av det traditionella drivningsarbetet. Metoden bygger på en genomtänkt struktur för hela drivningsarbetet. Traditionella metoder innebär att skotaren måste bryta den struktur som skördaren arbetat efter, med risk för sönderkörning som följd. Med Rätt Metod följer skotaren istället den struktur som skördaren redan har skapat på hygget. Resultatet är en modell som i praktiken har visat sig ge kortare skotning, minskad tid för flytt av rishögar, större och bättre kvalitet på grot samt bättre förarkomfort och mindre slitage på maskiner.
» Läs mer Rätt Metod!  

Virkesköparen tipsar!

Torra somrar kan ofta vara ett bättre alternativ när det gäller val av avverkningstidpunkt. Under vintern är det oftast blötare i marken och risken för påverkan större
Erik Olsson,
Virkesköpare