Därför ska du certifiera ditt skogsbruk

Att certifiera sin skog är att öka sin konkurrenskraft. Genom certifieringen visar du att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk, att du respekterar människa och miljö, samt att du följer rådande skogsvårdslagar. Som bonus får du dessutom bättre betalt för ditt virke. För vissa produkter och marknader är ett certifierat skogsbruk till och med ett formellt krav. Utomhusmöbler i trä är ett sådant exempel, där certifieringsmärkning är vanligt förekommande.
Barn springer - Stora Enso Skog
Att certifiera sitt skogsbruk är ett naturligt val för många svenska skogsägare, och faktum är att många uppfyller kraven för certifiering, utan att själva veta om det. Om du har du en skogsbruksplan som du följer och har identifierat skogsområden som du sköter eller sparar av hänsyn till sociala eller miljömässiga värden, så är steget inte långt till att bli certifierad. Certifieringen blir ett sätt att få ett oberoende och opartiskt erkännande på din verksamhet, samtidigt som du bidrar till svenskt skogsbruks gemensamma konkurrenskraft. 
Skogsbruksstandarden har omarbetats och från och med 1 oktober 2020 gäller en ny FSC-standard för skogsbruk i SverigeStandarden i sin helhet hittar du här!

 

Så här går det till

1

Certifieringen börjar med att du tecknar ett avtal om medlemskap i Stora Enso Skogs gruppcertifiering. I samband med avtalsskrivandet identifierar vi även vilken skog som ska avsättas för naturvårdsändamål. Den dokumentation som du som skogsägare får innehåller, förutom avtalet, bland annat certifieringsstandarder och de instruktioner som används av Stora Enso Skog.
   

2

Som medlem i Stora Ensos gruppcertifikat åtar du dig att följa de svenska PEFC™- och FSC®-standarderna samt att godkänna att Stora Enso Skog och oberoende revisionsföretag utför stickprovskontroller av ditt skogsbruk.
Röda löv - Stora Enso Skog

3

Medlemskapet i Stora Enso Skogs gruppcertifikat innebär att ditt skogsbruk blir dubbelcertifierat enligt både FSC och PEFC helt kostnadsfritt. Vi sköter alla kontakter med certifierare och håller reda på vilka kontroller som behöver göras. Självklart så säkerställer vi även att du som skogsägare får kontinuerlig information om hur certifieringsprocessen fortlöper.

Virkesköparen tipsar!

Många skogsägare som jag möter lever upp till de krav som finns för att bli certifierad utan att veta om det. Ta steget och bli certifierad idag!
Erik Olsson,
Virkesköpare

Svanar - Stora Enso Skog

FSC® och PEFC™

I Sverige finns två olika standarder för skogscertifiering – FSC och PEFC. Tidigare såg de båda standarderna relativt olika ut, men så är det inte längre idag. Stora Enso Skogs gruppcertifiering bygger därför på en dubbelcertifiering enligt såväl FSC som PEFC. I praktiken innebär det ingen skillnad för dig som skogsägare, eftersom kraven är näst intill identiska. Fördelen däremot, är handlingsfrihet. Eftersom vi inte vet hur utvecklingen framåt kommer att se ut, är det bra att inte vara beroende av ett system. Speciellt inte när skillnaderna är så små.

Certifiering innebär att öka din konkurrenskraft och få bättre betalt för ditt virke. Genom Stora Enso Skogs gruppcertifikat sköts allt enkelt och smidigt åt dig. Med rätt planering och rätt metod kan du minimera markpåverkan i ditt skogsbruk. Stora Enso Skog har licensnummer: FSC® (FSC-C020565) 


Nio direktiv för certifierad skog

 • Lagar:
  Du som skogsägare är skyldig att följa svensk lagstiftning samt internationella avtal som berör skog och skogsbruk. Dessa avtal kan beröra alltifrån skötsel och naturvård till kemiska bekämpningsmedel, äggplundring bokföring och skatter.
 • Viktiga fastighetsfrågor:
  Samtliga fastigheter som ägs av en och samma ägare ska ingå vid certifiering. Som skogsägare ska du respektera legala belastningar på innehavet, såsom allemansrätten, nyttjanderätter och servitut.
 • Samers rätt till bete:
  En certifierad skogsägare erkänner samernas rätt till bete för sina renar och samråder med renägarna angående skötselinsatser i skogen.
 • Lokal hänsyn, arbetsrätt och personalvård:
  Certifiering kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för den personal som arbetar i skogen. Stora Enso Skog anlitar bara PEFC-verifierade entreprenörer, åtgärder som utförs i egen regi av skogsägare ska följa Stora Enso Skogs riktlinjer. Dokumentation om kända fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer ska finnas, och hänsyn till dessa samt kulturminnen ska tas vid skötselinsatser i skogen.
 • Viktigt om skogsbrukande:
  God ekonomi och långsiktig avkastning är en av skogsbrukets hörnstenar. Vid avverkning ska virkesvärdet tas väl tillvara samtidigt som hänsyn ska tas till skogens ekologiska processer och miljöer.
 • Åkerplantering:
  Igenplantering på större åkermarker ska anpassas till topografi och landskapsstruktur.
 • Skötselplan:
  En regelbundet uppdaterad skogsbruksplan ska finnas och dess åtgärdsförslag ska vara vägledande för skötseln. Speciellt viktigt är det att dokumentera skötseln i bestånd med höga naturvärden såsom skogas av riksintresse, nyckelbiotoper, lokaler med rödlistade arter, fjällnära skog och vattentäkter.
 • Tydlig redovisning:
  Som skogsägare behöver du kunna redovisa uttag av traditionella skogsprodukter med hjälp av t.ex. mätsedlar, och om virket säljs som certifierat skall det märkas med vältlappar.
 • Miljöhänsyn:
  Miljöhänsyn är grunden i ett certifierat skogsbruk, och som skogsägare behöver du skaffa en grön skogsbruksplan senast ett år efter certifieringstillfället. En viktig del i den gröna skogsbruksplanen är att du behöver avsätta en del av den produktiva skogsmarken för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, naturvärden och /eller sociala värden. Andra krav innefattar bl.a hänsyn till hotade djur- och växtarter, respekt för naturliga vattendrag och vattenflödens riktning, åtgärder för att undvika slamtransport för naturliga vattendrag, minimerad användning av bekämpningsmedel och genmodifierade organismer m.m. Kontakta Stora Enso Skogs virkesköpare för fullständig och detaljerad information kring krav på miljöhänsyn.

Skogscertifiering är även inkluderat i vårt förvaltningsavtal Företräda & Tillsyn. Läs mer om det här! 
Skogsbruksstandarden har omarbetats och från och med 1 oktober 2020 gäller en ny FSC-standard för skogsbruk i Sverige. Standarden i sin helhet hittar du här!