Sätt fart på skogens omlopp

Att odla skog är en långsiktig historia. Men längden på en omloppstid är inte huggen i sten. Med genomtänkta åtgärder kan den kortas i båda ändar – och ändå blir virkesförrådet större när det är dags för avverkning. Det är naturligtvis du som skogsägare som avgör när du vill avverka ett bestånd. Men om ditt skogsföretag är inriktat på hög produktion och bästa ekonomi, ska du avverka när tillväxten börjar sjunka, för att sedan plantera ett nytt bestånd med en högre tillväxt.
Omloppstider - Stora Enso Skog
Om du har flera avverkningsmogna bestånd att välja mellan, så bör du följa dessa tumregler:
– Granskog före tallskog. Äldre gran kan drabbas av röta och sjunka i värde. Dessutom ökar inte granens värde lika mycket när träden blir grövre. 
– Mycket glesa bestånd före normaltäta bestånd. De bestånd som är mycket glesa har en låg tillväxt som inte utnyttjar marken. Då är det bättre att börja om med en ny skogsgeneration.
– Täta bestånd före normalglesa bestånd. En tät skog binder ett stort kapital som får en låg förräntning.
– Gamla bestånd före yngre. Med stigande ålder växer träden allt sämre. Då är det bättre att ersätta skogen med en ny generation. 
– Bestånd med dålig kvalitet före bestånd med hög kvalitet. Skog med god kvalitet har oftast en hög värdetillväxt om den får stå kvar några år till.

Virkesköparen tipsar!

De stora konsekvenser vi sett av stormar i sen tid beror till stor del på att omloppstiderna tillåtits bli för långa. Med långa omloppstider har volymerna per hektar ökat kraftigt och därmed också riskerna.
Erik Olsson,
Virkesköpare

markeredning_stora_enso_skog

Markberedning och plantering

Du tjänar flera år på att plantera direkt efter avverkning. Men först måste området markberedas. Att välja rätt typ av markberedning, samt att markberedningen utförs korrekt, är av yttersta vikt för att få bästa möjliga resultat av planteringen. Ingen enskild åtgärd är lika viktig som markberedningen, och att hoppa över den är helt enkelt inte ett alternativ.
Med snabb markbehandling och snabb plantering ökar sannolikheten för att den nya skogen får bra tillväxt från början. Särskilt gäller det på goda boniteter, där det är viktigt att plantorna hinner växa till sig innan gräs eller annan vegetation tar över. Risken för snytbaggeangrepp är också liten det första året när markbehandlingen är ny och mineraljorden ligger blottad, eftersom snytbaggen inte tycker om öppna ytor.

Välj de mest förädlade plantorna

Sedan förädlingen av skogsträd startade i Sverige på 1950-talet har plantor förädlats i omgångar i fröplantager, med allt bättre egenskaper som följd. Den första omgången förädlade plantor hade ungefär 10 procents högre tillväxt än oförädlade naturplantor. Den andra omgångens förädlade plantor har 10-20 procents högre tillväxt. Det är de plantor som är vanligast nu. Från början av 2000-talet har den tredje omgångens fröplantager börjat anläggas. Plantorna därifrån beräknas ge en tillväxt på 30 procent jämfört med naturplantor. Plantagerna har börjat ge frön i mindre omfattning, men kommer att producera frön i full omfattning om 10-15 år.
Fråga efter plantor med högsta möjliga förädlingsgrad nästa gång du beställer plantor!
Plantor - Stora Enso Skog