Uppföljning av miljöarbetet

Brukande av skog innebär att mark, vatten, kulturmiljö, landskapsbild och den biologiska mångfalden påverkas. Påverkan på mark och luft sker även i samband med transporter. Som en del i vårt miljöarbete genomför vi olika uppföljningar. För skogsbruksverksamheten följs naturvårdsarbetet upp i ett Grönt Bokslut. Som en del i att vi är certifierade enligt FSC®(FSC-C020565), PEFC™ och ISO 14001 genomför vi dessutom årliga interna och externa revisioner för att säkerställa att vårt miljöarbete fungerar.
Uppföljning av miljöarbete - Stora Enso Skog