Bästa sättet att öka tillväxt

Tillväxten i svenska skogar begränsas nästan uteslutande av tillgången på kväve, och effekten av att tillföra kväve till skogen är därför ofta väldigt stor. Gödsling är av den anledningen kanske den enskilt mest effektiva metoden för att öka tillväxten – och därmed värdet – på din skog. Det är en relativt enkel insats som, om den görs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, kan öka tillväxten i din skog med upp till 20 skogskubikmeter per hektar. Om man översätter det till rena pengar motsvarar det en nettointäkt på ungefär 6 000 kronor per hektar vid en slutavverkning. Kostnaden för gödsling är cirka 2 500 – 3 000 kronor per hektar, så det är välinvesterade pengar som betalar sig flera gånger om.
Ko - Stora Enso Skog

Så går det till

Gödsling sker vid mindre eller vägnära skogsbestånd oftast med traktor. Vid stora eller svårtillgängliga bestånd kan istället helikopter vara att föredra. Generellt brukar man säga att området som ska gödslas behöver vara minst 50 hektar stort för att en gödslingsinsats ska gå ihop sig rent ekonomiskt. På grund av detta är det ofta nödvändigt att mindre skogsägare går ihop och gör samordnade insatser, ofta via flyg som då kan täcka flera olika skogsfastigheter på en och samma gång.
Helikoptergödsling - Stor Enso Skog

Skogsgodsling Stora Enso Skog

När och var ska man gödsla?

För att få bästa effekt av gödslingen, är det viktigt att man gör den vid rätt tillfälle och i rätt bestånd. Effekten – tillväxtökningen – av en gödsling varar i cirka tio år, och av den anledningen ska man alltid hålla en tioårsmarginal fram till nästföljande insats, som till exempel gallring eller slutavverkning. Man kan med fördel gödsla ett och samma bestånd flera gånger under en omloppstid, det enda som sätter gränsen är de begränsningsregler som finns kring hur mycket kväve man får tillföra ett visst givet bestånd. Faktum är att den bästa tiden för att gödsla är direkt efter gallring, eftersom skogen tar till sig kvävet bättre då, och därmed får en ännu bättre tillväxtökning.
Det finns många övriga faktorer som påverkar resultatet av en gödsling, till exempel trädslag, markförhållanden, skogens skick osv, och det är därför viktigt att planera och utföra gödslingen med alla dessa faktorer i åtanke. 

Moln - Stora Enso Skog

Gödsling och miljön

Miljöeffekterna av gödsling är små så länge gödslingen genomförs på rätt sätt.  Till exempel får inget gödsel hamna i vattendrag. Dessutom har gödslingen en positiv inverkan på klimatet, eftersom den ökade tillväxten som följer på gödslingen leder till större skogar som kan ta upp mer koldioxid och på så sätt mildra klimatpåverkan. Skogsstyrelsen har utfärdat rekommendationer för kvävegödsling, och all gödsling ska anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor före start.

Virkesköparen tipsar!

På Skogens Gödsling ABs hemsida www.sg-systemet.com finns en användbar kalkyl om du vill räkna på hur lönsamt det är med gödsling.
Erik Olsson,
Virkesköpare
Graf - Stora Enso Skog

Kom igång med gödsling

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns få, eller kanske inga, andra metoder som kan öka tillväxten i din skog så effektivt som gödsling. Det är sällan något man gör själv, men med rätt planering och rätt utförande kan i stort sett alla skogsägare tjäna på att gödsla sin skog. 
Oavsett storlek på fastigheten. Kontakta Stora Ensos virkesköpare så får du hjälp att se över hur du ska kunna komma igång. 
Du hittar din lokala virkesköpare här!  

Du hittar din lokala virkesköpare här nedan

Välj Lokala köp och sedan ditt område i rullgardinsmenyn.
[contactnav][/contactnav]