Sveriges största energikälla

131 TWh av de totalt 411 TWh som används i Sverige under ett år är bioenergi. Det innebär att hela 32 % av vår totala energiförbrukning kommer från biobränsle, att jämföra med olja (inklusive diesel) som ligger på 30 %. Huvuddelen av den bioenergi vi använder kommer från skogen, år 2010 uppgick siffran till 85 %.
Flis - Stora Enso Skog

Tall, björk och gran - Stora Enso Skog

Vilken typ av skogsbestånd passar?

Alla skogar lämpar sig inte för skogsbränsleuttag. Till att börja med måste både marker och skogsbilvägar ha god bärighet. Trakten måste också kunna ge ett visst minimimått av flis, annars överstiger produktionskostnaderna värdet av flisen. Skotningsavståndet bör vara mindre än 500 meter om uttaget skall löna sig. Torra tallmarker med grov jordart och tunt humustäcke är inte lämpliga. Detsamma gäller torvmarker.

Grot

Grot – grenar och toppar – är det största och viktigaste energisortimentet från skogen. Alla avverkningar passar inte för grotuttag. Största hindret är om marken är mycket mjuk, så att alla toppar och allt ris behövs för att skydda marken från körskador. Besvärlig terräng eller långt till bilväg kan också begränsa den ekonomiska möjligheten att ta ut grot. Som skogsägare bör du kräva planering och avverkning enligt Stora Ensos ”Rätt metod”, för att säkerställa optimal planering, minimala körskador och maximala volymer grot från hela eller delar av avverkningstrakten.
grot_stora_enso_skog

valta

Så går det till

  1. För att riset ska kunna användas som bränsle måste det ligga i högar, som inte får vara nerkörda i marken. Avverkningen ska med andra ord vara bränsleanpassad. 
  2. När riset har torkat och de flesta av barren är bruna och har ramlat av skotas riset till bilväg. Där läggs en risvälta upp och täcks med papper som skydd mot regn och snö. Risvältan flisas sedan vid avlägg och transporteras till värmeverk för inmätning och förbränning.

Delkvistade klena stammar från gallring

Sortimentet tas ut då skogen är minst 8-10 meter hög och innehåller många och klena stammar. Skördaren samlar ihop flera träd i avverkningsaggregatet före kvistning och kapning. En summarisk kvistning och därefter kapning görs av flera skäl: hanteringen blir lättare och risken att skada kvarvarande stammar minskar, uttransporten av virket till väg blir effektivare, slutligen – och inte minst – blir de kväverika barren kvar i skogen vilket ger en gödslingseffekt till kvarvarande träd. I delkvistade träddelar får också små partier från andra sortiment ingå. Det kan vara lämpligt om volymen är för liten för att bilda ett eget sortiment. De flesta sortimenten som understiger 10m3fub per trakt får ett småtraveavdrag på 400 kr eftersom de innebär fördyrande transporter. Det kan då alltså vara ekonomiskt lämpligt att slå ihop sortiment.
barr_stora_enso_skog

tillverkning_biobransle_stora_enso_skog

Bränsleved

Bränsleved består i huvudsak av rötskadad gran från slutavverkning, men kan även innehålla andra sorters virkesråvara som skogsindustrin av olika anledningar inte kan använda. Det kan även vara små volymer av något sortiment som inte når upp till minsta volym som leveransgill från avverkningen. Bränsleved är ett viktigt sortiment som är lätt att lagra till vintern då behovet av bränsle är som störst.

Träddelar

Träddelar är ett sortiment som tas vid vägkanter och runt åkrar där inga grenar eller toppar bör ligga kvar. Att ta energisortiment i dessa fall är rationellt då ingen sortering krävs utan allt läggs i en hög för att torka före transport till värmeverk. Ofta flisas sortimentet direkt vid bilväg för att få en kostnadseffektiv transport.
flis_lastbil_stora_enso_skog

Mer om Stora Enso Bioenergi

Stora Enso Skogs bioenergiarbete sköts av ett separat dotterbolag – Stora Enso Bioenergi AB. 
Du kan läsa mer här!