Skogsavverkning för generationer

Skogsavverkning, eller slutavverkning, innebär att man tar bort nästan alla träd på ett begränsat givet område, för att sedan ersätta med en ny skogsgeneration. De flesta skogsägare i Sverige gör bara en eller max två slutavverkningar under sin tid som skogsägare, eftersom omloppstiden för en skog är så lång. Avverkning sker när ett bestånd är runt 100 år gammalt, då tillväxten kulminerar och lönsamheten är som störst.
Avverkad skog med fröträd

Flicka ser på avverkning

Naturligt kretslopp

Avverkningen är en naturlig del av det kretslopp som ett sunt skogsbruk innebär, och även har inneburit historiskt. Faktum är att avverkning av den äldre skogen är nödvändig för att förhindra att värdet går om intet på grund av att skogen skadas, ruttnar eller torkar. Vid avverkningen tas den gamla skogen bort och får istället bereda plats åt ny, ung och frisk skog. Tack vare en framgångsrik förädling av skogsplantor producerar dagens unga skogar upp till 30 % mer virke ände skogar som började växa för 80 eller 100 år sedan. Även klimatet tjänar på slutavverkningen, eftersom en ungskog med växande träd binder mer koldioxid än äldre skogar där tillväxten redan kulminerat.
Timmertrave

Stor ekonomisk möjlighet

Skogsavverkning frigör stora summor pengar och är en fantastisk ekonomisk möjlighet för dig som skogsägare. Under normala förhållanden brukar man räkna med en vinst på ungefär 100 000 kr per hektar. Exakt hur mycket pengar du tjänar på avverkningen beror såklart på hur aktivt och hur noggrant skogen har skötts under omloppstiden. De grova, raka stammarna är de i särklass mest värdefulla, eftersom de ger det eftertraktade sågtimret. Skillnaden i tjocklek på en granstam i en välskött jämfört med en misskött skog kan vara så stor som 20 cm i diameter. Vilket i pengar betyder ungefär 60 000 kr per hektar.

Avverka i rätt tid

Skogens tillväxt, och därmed även värdeökningen, är som störst ungefär i mitten av omloppstiden, när skogsbeståndet är cirka 50-60 år gammalt. Efter ungefär 70-90 år avtar tillväxten, och skogen får därför en värdeutveckling som först planar ut, för att sedan avstanna eller i vissa fall – om skogen till exempel ruttnar eller torkar – helt enkelt backa. Det är därför viktigt att avverka i rätt tid, innan tillväxten på träden börjar bli så långsam att det inte lägre är lönsamt att vänta på ytterligare tillväxt.
Virke hämtas vid väg

Trave timmer

Trakthyggesbruk

I Sverige används nästan uteslutande så kallat trakthyggesbruk, vilket betyder att man tar bort nästan alla träd inom ett givet område. På grund av det kalla klimat vi har i Sverige, så är trakthyggesbruk det i särklass bästa sättet på vilket ny skog kan växa upp igen, efter avverkningen. Det är även den ekonomisk mest lönsamma och kostnadseffektiva formen för avverkning. Faktum är att trakthyggesbruk dessutom är den metod för avverkning som mest liknar skogens naturliga sätt att föryngra sig. Tidigare föryngrade skogen sig själv genom skogsbränder ungefär vart åttionde år, vilket alltså gav samma omloppstid för en skogsgeneration som vi idag har via trakthyggesbruket. I vissa sällsynta fall kan alternativa former av avverkning vara att föredra, till exempel på i magrare tallmarker eller låglänta granmarker.

Avverkning = föryngring

Ett beslut om avverkning är ett beslut om föryngring. Föryngringen ska ske direkt efter avverkningen, och i avverkningsarbetet behöver det sättas av pengar samt planeras för föryngringen. Läs mer om föryngring under ”föryngring” i menyn till vänster, eller kontakta vår lokala virkesköpare för mer detaljerad information om hur avverkningen går till, och vilken potential som finns i just din skogsfastighet.
Skogsavverkning frigör stora summor pengar, och om du utför den i rätt tid har du god chans att få ett gott ekonomsikt resultat, samtidigt som du banar väg för en ny skogsgeneration.
planta_stora_enso_skog