Naturvård

För oss är det viktigt att bedriva skogsbruk på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den biologiska mångfalden. Vi är också noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö och övriga intressen som har med skogen att göra. Det handlar helt enkelt om att bedriva naturvård till vardags. Stora Enso Skog utför naturvårdsbränningar och för dessa söker vi EU-stöd inom Skogens miljövärden.
Fluga - Stora Enso Skog
Innan vi avverkar gör vi en noggrann inventering av befintliga naturvärden i skogen. Särskilt känsliga miljöer, till exempel gammal lövskog, sumpskogar, rasbranter och raviner med höga naturvärden klassas som hänsynskrävande biotoper. Dessa miljöer kan antingen fredas helt eller bli föremål för skonsam avverkning med speciella anpassningar. Skogsvårdslagens krav är alltid miniminivå.
Ambitionen med vårt naturvårdsarbete är att genom olika åtgärder möjliggöra fortlevnad för sällsynta växt- och djurarter i samband med alla skogsbruksåtgärder. Ett sätt är att vid avverkningen lämna kvar gamla träd, göra högstubbar och låta lövträden stå.
Naturvårdsbränning
Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Vi utför naturvårdsbränning där skogen är lämplig att bränna, med målbilden att det finns tydliga spår av branden, med olika intensitet i form av död ved, öppna ytor och hårt brända träd. Uppslag av löv efter branden kommer skapa variation och mångfald,
och fåglar, insekter och vissa kärlväxter kommer att gynnas. Åtgärderna kommer
utveckla områdets fulla miljöpotential, med rödlistade arter som gynnas av
branden och skapa stora mängder död ved.
Till exempel har Stora Enso Skog fått EU-stöd för att genomföra 
Naturvårdsbränning i Gryfsan i Falu kommun
Naturvårdsbränning Siksjön i
Härjedalens Kommun
Naturvårdsbränning Flögebo i
Falu Kommun
Naturvårdsbränning Nissjön i
Falu Kommun
Främjande av lövvärden i Bäck
Deje i Forshaga Kommun