Naturvård

För oss är det viktigt att bedriva skogsbruk på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den biologiska mångfalden. Vi är också noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö och övriga intressen som har med skogen att göra. Det handlar helt enkelt om att bedriva naturvård till vardags. Stora Enso Skog utför naturvårdsbränningar och för dessa söker vi EU-stöd inom Skogens miljövärden.
Fluga - Stora Enso Skog
Vi tror på ett aktivt skogsbruk som är hållbart ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Människor ska må bra i vår verksamhet och djur- och växter ska ha livsförutsättningar där vi verkar. 
Innan vi avverkar gör vi en noggrann inventering av naturvärden i skogen. Särskilt känsliga miljöer, till exempel gammal lövskog, sumpskogar, rasbranter och raviner med höga naturvärden lämnas eller brukas skonsamt med speciella anpassningar. 
När vi brukar skogen tar vi hänsyn till de naturvärden som finns. Vi sparar träd och områden med höga naturvärden. Vi lämnar död ved och högstubbar för att underlätta för insekter, svampar och andra arter. Kantzoner mot vattendrag och lövträd lämnas också. För varje träd vi avverkar planterar vi minst två nya, vilket är positivt även ur klimatsynpunkt. Träd i hållbart förvaltade skogar absorberar koldioxid från atmosfären, och den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. 
Om du vill veta mer kring hur vi jobbar med biologisk mångfald kan du läsa på vår sida om biodiversitet.
Ambitionen med vårt naturvårdsarbete är att genom olika åtgärder säkra levnadsförhållanden för sällsynta växt- och djurarter därvi brukar skogen. 
Naturvårdsbränning
Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Vi utför naturvårdsbränning där skogen är lämplig att bränna, med målbilden att det finns tydliga spår av branden, med olika intensitet i form av död ved, öppna ytor och hårt brända träd. Uppslag av löv efter branden kommer skapa variation och mångfald,
och fåglar, insekter och vissa kärlväxter kommer att gynnas. Åtgärderna kommer
utveckla områdets fulla miljöpotential, med rödlistade arter som gynnas av
branden och skapa stora mängder död ved.
Till exempel har Stora Enso Skog fått EU-stöd för att genomföra 
Naturvårdsbränning i Gryfsan i Falu kommun
Naturvårdsbränning Siksjön i
Härjedalens Kommun
Naturvårdsbränning Flögebo i
Falu Kommun
Naturvårdsbränning Nissjön i
Falu Kommun
Främjande av lövvärden i Bäck
Deje i Forshaga Kommun