Löv ligger i tiden

Det finns mycket som talar för att lövskog och lövskogsskötsel kommer att vara ett lönsamt alternativ i framtiden. Löv växer dessutom snabbare än barr, vilket ger en god produktion av ved som kan användas som biobränsle. 
Män i björkskog
Ett mångfaldigt skogsägande, med flera olika typer av trädslag och olika långa omloppstider, ger en god riskspridning och bättre förutsättningar för en stadig ekonomi med ett jämnt kapitalflöde. Dessutom är det så, att växthuseffekten och den förväntade klimatförändringen i framtiden kommer att gynna löv, som trivs mycket bättre i varmare temperaturer jämfört med gran och tall.

Kortare omloppstid

Lövskog har generellt betydligt kortare omloppstid än barrskog, och normalt sett under goda förutsättningar brukar lövskog vara avverkningsmogen efter cirka 25 – 40 år, beroende på trädslag. Den korta omloppstiden har fördelen att du själv i mycket högre utsträckning kan påverka beståndet under omloppstiden, men samtidigt ställer det högre krav på dig eftersom det kräver högre aktivitet i skötseln.
Gula löv - Stora Enso Skog

Skogsmaskin i björkskog - Stora Enso Skog

Skötsel av lövskog

För lyckad skötsel av lövskog bör du genomgående under hela omloppstiden sträva efter att trädkronorna skall utgöra minst hälften av trädens höjd, i yngre skog helst mer än så. Dessutom är det viktigt att säkerställa att det alltid finns fritt utrymme runt trädkronorna, eftersom lövträd i allmänhet, och björk i synnerhet, är mer ljuskrävande än barrskog. Lövträd växer fort, så det är extra viktigt att vara ute i god tid med insatser som röjning och gallring. 
Dessutom bör man röja hårdare än man gör i barrskog, för att optimera förutsättningarna för en god framtida tillväxt. Föryngring av lövskog sker fördelaktigast via fröträd, och under normala förutsättningar brukar det räcka med ett tiotal fröträd per hektar för att säkerställa tillräcklig fröspridning.

Rätt mark för löv

Lövskog trivs inte överallt, och för att kunna driva ett framgångsrikt lövskogsbruk krävs dels att skogen får växa på lämplig mark, och dels att träden får stå i grupper som kan skötas enhetligt. Klibbal och glasbjörk trivs bäst i fuktiga marker, såsom till exempel dalsänkor. Vårtbjörk å andra sidan växer bäst på lite torrare marker. Asp och hybridasp växer bra på samma typ av mark som även passar för gran, till exempel bördiga sluttningar.
Asplöv - Stora Enso Skog