Certifiering och miljöledning

Certifiering har varit ett viktigt steg för att visa omvärlden att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn till andra intressen än de rent ekonomiska. Ett uthålligt skogsbruk beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter. Certifiering innebär att en oberoende organisation granskar och intygar att vårt arbetssätt stämmer överens med en certifieringsstandard. Det är också ett sätt att säkerställa att vi hela tiden arbetar aktivt med att förbättra oss. Ett viktigt led i detta är att systematiskt följa upp arbetet genom interna och externa revisioner.
Förstoringsglas - Stora Enso Skog
Vi arbetar i dag efter flera certifieringssystem, dels FSC® (FSC-C020565) och PEFC™ som reglerar hur skogen ska brukas, och dels ISO14001 som säkerställer och hjälper oss att utvecklas kontinuerligt.
Vi erbjuder privata skogsägare möjligheten att bli certifierade genom ett enkelt system där skogsägaren blir medlem i vårt certifieringsparaply och godkänd enligt både FSC® och PEFC™.
Sammanfattning intern revision av Stora Enso Skogs FSC/PEFC gruppcertifikat för skogsägare 2018: 
26 skogsägare reviderades. Ungefär en tredjedel hade noll avvikelser. De förbättringsområden som identifierades rör framförallt skogsbruksplanerna som inte är helt uppdaterade och att planerna för att uppnå fem procent lövandel på frisk och fuktig mark inte är tillräckligt bra.
Läs mer om Stora Enso Skogs certifiering här! 
Här och Här hittar du våra certifikat! 
Publik rapport PEFC