Från planta till skogsprodukter

Skogen är en fantastisk tillgång och möjlighet för dig som skogsägare, men den är även en förutsättning för tillverkning av en mängd olika skogsprodukter som används av människor i deras vardag. Vi på Stora Enso är oerhört stolta att vara en del av den långa produktionskedja som börjar med en planta i jorden, och slutar med en vardagsprodukt någonstans i verkligheten. Som till exempel en förpackningskartong, eller ett köksbord. För varje produktgrupp och industriform används olika sorters trä. Huvudsortimenten som produceras från skogen utgörs av massaved, sågtimmer och biobränslen.
 
Träbänk, Träbord Stora Enso

Massaproduktion Stora Enso Skog

Massaved

Från en gallring kommer det framförallt massaved, som levereras till massa- och pappersbruk. De viktigaste produkterna från denna typ av industrier är olika former av tryckpapper såsom journal- och tidningspapper, förpackningar och pappersmassa för hygienartiklar.
Barn

Sågtimmer

Från slutavverkningar och senare gallringar kommer det mest värdefulla sortimentet, nämligen sågtimret. Sågtimmer används inom sågverksindustrin för produktion av konstruktionsvirke, snickerier, möbler m.m.

Virkesköparen tipsar!

Ta bara ut de sortiment som är lönsamma. Stigande sorterings- kostnader och extra hantering kan innebär att vissa sortiment inte är lönsamma att ta ut.
Erik Olsson,
Virkesköpare

Flis Biobränsle

Biobränslen

Biobränslen kan man ofta
ta ut vid såväl slutavverkningar
som gallringar, plus vid speciella insatser såsom
vägkantshuggningar. 
Dessa sortiment får oftast torka på plats i skogen för att sedan flisas och transporteras till värmeverk.

Utveckling Skogsprodukter

Sortering och optimering

Vid varje avverkning eller gallring optimeras uttaget från skogen för att ge bästa tänkbara ekonomiska utfall. Varje träd och stam hanteras unikt och klassas i skördaren som avverkar. Så redan i skogen bestäms utifrån varje stocks kvalitet vad exakt den skall användas till. Skördaren som avverkar jobbar kontinuerligt med kvalitetsuppföljningar för att säkerställa att virke mäts och klassas korrekt i skogen. Virket sorteras sedan vid bilväg i olika högar för vidare transport till respektive industri. 
Inom skogsnäringen finns ett omfattande samarbete runt virkestransporter vilket innebär att virket ofta går till närmast närbelägna industri som tar emot just det aktuella sortimentet. Transportsamarbetet sker för att minimera såväl miljöpåverkan som transportkostnader. Samordningen sker direkt mellan olika virkesköpande industrier från avlägget i skogen.
Var än virket till slut hamnar, så är vi på Stora Enso oerhört stolta över att få vara en del i kedjan mellan din skog och en färdig skogsprodukt någonstans i världen.