Viltförvaltning – en del av skogsskötseln

Stora Enso Skogs huvudverksamhet är skogsbruk, och viltfrågan är identifierad som en av de viktigaste delarna i en långsiktig och hög skogsproduktion. 
Trakthyggesbruk med rätt trädslagsval och väl genomförda röjningar maximerar mängden tillgängligt foder och vårt skogskötselprogram gynnar både skogsproduktion och klövvilt. Klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga klövviltstammar. Såväl jakt som handläggning av viltförvaltningsfrågor ska överensstämma med en ekologisk helhetssyn, där balanserade viltstammar fyller sin roll i ekosystemen.
Vi har tillsammans med övriga skogsbruket formulerat mål för skog och klövvilt . Målen ska bidra till att våra ekonomiska mål uppfylls samt upprätthålla en hög, värdefull och uthållig skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.