Viltförvaltning och jakt i Stora Enso Skog

Klövvilt och jakt engagerar och har ett stort värde för många människor. Stora Ensos marker ska bidra till att alla djurarter som är knutna till våra skogar ska kunna finnas i livskraftiga populationer, samtidigt som skogsproduktionen ska hålla hög kvalitet.
Tre jägare i skogen med en hund
Vi vill erbjuda jakt för så många som möjligt.  Målet är att skapa jaktområden som ger utrymme för såväl givande jaktupplevelser som produktionsanpassad avskjutning.
Vår viltförvaltning ska leda till att skadorna av klövvilt i våra ungskogar, ska hållas inom acceptabla gränser. Detta sker genom en ansvarsfull klövviltförvaltning.
Klövviltförvaltning
Älgar äter gärna tallplantor och skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Älgförvaltningens ramar sätts av det övergripande målet, att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången. Fodertillgång och dess utveckling kan ge skilda förutsättningar för hur stor älgstammen blir i olika förvaltningsområden. Älgbetesinventering (Äbin)  mäter hur många träd som blivit skadade av älgar och hur svår skadan är. Resultatet av inventeringarna används till exempel när man ska besluta hur många älgar som ska skjutas varje år.
Det är därför viktigt att nå avskjutningsmålen, och målen ska alltid styra mot klövviltstätheter som gör att skogsbrukets mål kan uppnås.
Vi har tillsammans med
övriga skogsbruket formulerat mål för skog och klövvilt . Målen ska
bidra till att våra ekonomiska mål uppfylls samt upprätthålla en hög, värdefull
och uthållig skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.