Viltförvaltning och jakt

Viltförvaltning utgör en viktig del av Stora Ensos skogsskötsel. Vilt utgör en resurs som ska vårdas och förvaltas. Förvaltningen av vilt ska bidra till att skogsskötsel- och naturvårdsmålen nås. Grundsynen är att storleken på olika viltstammar, ska fastställas utifrån den foderproduktion som landskapet erbjuder och skador som respektive art kan förorsaka.
Älgjakt - Stora Enso Skog
Eftersom värdet av virkesproduktionen är många gånger större än värdet av jaktintäkterna, prioriteras skogsskötselmålen framför önskemål om viltstammar, som är avsevärt större än vad som krävs för att de ska vara livskraftiga.
Viltförvaltningen ska leda till att betesskador på framför allt tallungskog, ska hållas inom acceptabla gränser genom reglering av antalet klövvilt. Detta ger samtidigt positiva effekter för den biologiska mångfald som är knuten till mer betesbegärliga växter, exempelvis asp och rönn.
Vi strävar efter en långsiktig samverkan med våra jägare och jaktutövningen är oftast upplåten till jaktlag, viltvårdsområden etc. i årslånga kontrakt. 
Vi vill att våra jägare ska vara välutbildade och alla som jagar högvilt på marker upplåtna av Stora Enso Skog skall ha genomfört skog- och klövviltsutbildning.
Läs mer på www.skogochklovvilt.se.
Stora Enso Skog välkomnar fler nya jägare – inte minst kvinnliga jägare och ungdomar – i jaktgemenskapen. Stora Enso Skog presenterar löpande lediga jaktmöjligheter på den här sidan.
Viktiga utgångspunkter:
• Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.
• Viltförvaltningen ska vara adaptiv och faktabaserad.
• De fyra stora rovdjuren – varg, björn, lo och järv – ska vara naturliga inslag i den svenska skogen och bör förvaltas aktivt med ett stort lokalt ansvar. Extra hänsyn måste tas till människor och näringar som berörs av rovdjuren. 

Läs även: