Principer för Viltförvaltning

Viltförvaltning i Stora Enso Skog är:
Kunskapsbaserad
  Tydliga mål som följs upp med kvalitetssäkrade inventeringsmetoder.
En integrerad del i skötseln av skogarna
  Kunskap från viltförvaltning finns med i vår integrerade planering av olika skötselåtgärder.
  Jakt ska bedrivas så att vi skapar balans med fodertillgången.
Rationellt hanterad och affärsmässig
  Med våra värderingar som riktlinje ska jakt utföras enligt gällande lagstiftning och god jaktetik.
  Prissättning för jaktupplåtelser ska uppfattas motsvara en marknadsmässig nivå.
  Jakt kan i vissa sammanhang fylla viktiga representativa funktioner för Stora Enso.
Aktiv part i lokalkulturen och lokalsamhället
  Jakt är en betydande rekreationskälla som bidrar till meningsfull fritid.
  Vår anställda och boende i glesbygder ska uppfatta våra villkor för jaktupplåtelser som rimliga.
  Ungdomar t o m 25 års ålder är en prioriterad grupp vid tillsättande av nya jaktplatser och prissättning.