Riktlinjer för jakt

Informationen på denna sida kommer att uppdateras då Stora Enso sedan 31 maj är skogsägare.

Gäller på mark upplåten av Stora Enso Skog AB

Jaktåret 2018-2019

Bergvik Skogs skogsskötselmål i viltsammanhang

All mark som upplåts för jakt av Stora Enso Skog ägs av Bergvik Skog. 

Stora Enso Skog har som förvaltare i uppdrag att tillse att uppsatta skogsskötselmål nås. 

Bergvik Skogs huvudverksamhet och i särklass största inkomstkälla är skogsbruk. Samförvaltningen av skog och vilt ska därför i första hand bidra till att företagets långsiktiga mål för skogsskötsel- och naturvård uppnås. 

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet. Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Vilt är av stort värde för jakt och annan rekreation. 

Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet. 
Bergvik Skog har tillsammans med övriga skogsbruket formulerat mål som samtliga bedöms nödvändiga för att uppfylla den adaptiva klövviltförvaltningens intentioner. 
Det övergripande målet är att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.


Huvudmålen är att:

  1. Det ska vara möjligt att i hela Sverige föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
  2. Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade.
  3. Rönn, Asp, Sälg, Ek, (RASE) ska kunna bli trädbildande i hela Sverige, där de är naturligt förekommande.
  4. Utöver angivna huvudmål finns detaljerade mätbara mål – och skogsbrukets förhållningssätt för att nå målen – mer utförligt beskrivna på vår hemsida. www.storaensoskog.se/jakt

Skog och jakt

Älgförvaltningen ska geografiskt och informationsmässigt baseras på nivån älgförvaltningsområde (ÄFO). Områdena ska vara avgränsade för att hantera en egen älgstam. 
Måltal för klövvilt tas fram lokalt i ÄFOt och därefter på jaktområdesnivån som kan vara älgskötselområde (ÄSO) eller licensområde. Det är ett gemensamt ansvar för markägare och jägare att verka för att uppsatta avskjutningsmål uppnås. Ett tydligt markägarinflytande inom viltförvaltningen på samtliga nivåer, även på ÄSO-nivån, är avgörande för en effektiv och ekonomiskt försvarbar viltförvaltning.

Stora Enso Skog strävar efter att all upplåten mark ingår i väl fungerande ÄSOn och beslutar därför själv om vilka jaktområden som marker upplåtna av företaget ska anslutas till.
För de viltarter där det upprättas skötselplaner med avskjutningsmål eller där Länsstyrelsen meddelar en tilldelning ska dessa uppfattas som den förväntade avskjutningen. Det är inte acceptabelt med restriktioner eller försvårande regler som kan medföra att avskjutningsmålen inte nås.
För samtliga klövviltsarter gäller att deras antal måste anpassas till aktuell skadesituation.
Skadeinventeringar på skog utgör därför det enskilt viktigaste faktaunderlaget vid formulerandet av mål och vid utvärdering av viltförvaltningen.

Jaktmarker för välutbildade och ansvarskännande jägare

Att vara jägare på marker upplåtna av Stora Enso Skog innebär att man tar på sig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med respekt för det vilda samt enligt gällande lagstiftning och villkor i våra jaktupplåtelser. Alla som jagar högvilt på marker upplåtna av Stora Enso Skog skall ha genomfört skog- och klövviltsutbildning. Läs mer på www.skogochklovvilt.se.

Stora Enso Skog välkomnar fler nya jägare – inte minst kvinnliga jägare och ungdomar, vi presenterar lediga jaktmöjligheter på www.storaensoskog.se/jakt  
Stora Enso Skog och Bergvik Skog stödjer rekrytering av unga jägare och erbjuder därför rabatterade priser till ungdomar 25 år eller yngre.

Förväntningar på våra jaktlag och jägare

Jaktlag och jägare på marker upplåtna av Stora Enso Skog förväntas följa och ställa upp på Stora Enso Skogs mål och riktlinjer inom jakt och viltförvaltning.

I upprättade upplåtelseavtal ingår som motprestation att utöva jakt på älg på ett sätt som bidrar till att jaktområdets (älgskötsel- kronskötsel- eller licensområdets) mål uppfylls. Alla möjligheter att uppnå avskjutningsmålen på barmark bör utnyttjas.

• Jaktlag eller jägare äger inte rätt att besluta om regler inom jaktlaget som hindrar eller försvårar måluppfyllnad i jaktlag eller jaktområde eller som begränsar jaktutövningen för enskild jägare.

• Jägare i jaktlag som jagar på mark upplåten av Stora Enso Skog ska under hela jakttiden ha möjlighet till jakt. På älg innebär det så länge avskjutningsmålet för jaktområdet (älgskötsel- eller licensområdet) inte är uppfyllt.

• Samråd med angränsande jaktlag för möjlighet till jakt över jaktlagsgräns ska eftersträvas vid älgjakt. Vid ståndskall på älg bör hundförare ges möjlighet att efter kontakt med ansvarig jaktledare gå över jaktlagsgräns för att skjuta älgen.

Jägare på mark upplåten av Stora Enso Skog ska:  

• Ha kunskap om Stora Enso Skogs mål om skog och klövvilt

• Bedriva jakt efter gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser

• Bedriva jakt på ett säkert och etiskt försvarbart sätt

• I alla avseenden bedriva jakten så att uppsatta avskjutningsmål uppnås 

Särskilda krav ställs på jaktledaren att inom ramen för sitt uppdrag aktivt verka för Stora Enso Skogs mål och riktlinjer. 

Jaktledaren förväntas företräda Stora Enso Skogs intressen i jaktlaget och ansvarar bland annat för att:  

• Jakt bedrivs på sådant sätt att avskjutningsmål på älg om möjligt uppnås

• Allt skjutet vilt rapporteras enligt givna anvisningar

• Relevant information sprids till övriga medlemmar i jaktlaget

• Jaktledarskapet delegeras till annan jägare om ordinarie inte kan närvara vid aktuellt jakttillfälle

All utfodring av vilt kräver skriftligt tillstånd från Stora Enso Skog.

Åtelplats för vildsvin är tillåten. På åtelplatsen får endast en mindre mängd oförädlade jordbruksprodukter läggas ut och skjuttorn, mindre koja eller liknande ska finnas utplacerad för ändamålet. Åtelplatsen får inte anläggas på vägar eller vändplaner och anläggningarna får inte hindra framkomligheten eller utgöra ett hinder för ex. snöplogning. 

Vid snitsling av pass etc. får endast pappersband i färgerna blå/gul alternativt orange användas.


Upplåtelseformer

Jaktupplåtelser omfattar vanligtvis all jakt och består av arealavgift för övrigt vilt respektive älg samt fallavgift för älg alternativt ett enhetspris, innefattande både areal- och fallavgift. 
Upplåtelsetiden omfattar högst 1 år och förlängs vanligtvis ytterligare 1 år om ingendera parten säger upp avtalet. Kortare upplåtelsetid och upplåtelser utan uppsägningstid kan förekomma. Upplåtelser ges normalt bara till juridiska personer med antagna stadgar. 

Vid tillsättande av nya jägare ska anställda inom Stora Enso Skog, Stora Enso Bioenergi och Bergvik Skog samt ungdomar 25 år eller yngre ges företräde.
Inför varje nytt jaktår (senast 20 maj) ska samtliga lag uppdatera sina kontaktuppgifter och medlemsförteckningar på den jaktwebb vi anvisat.
Avgifterna regleras årligen med konsumentprisindex (basår 1980).

Rovdjur

De fyra stora rovdjuren – varg, björn, lo och järv – ska vara naturliga inslag i den svenska skogen. Rovdjursstammarna bör förvaltas aktivt med ett stort lokalt ansvar. Extra hänsyn måste tas till människor och näringar som berörs av rovdjuren. 
Rovdjuren tar klövvilt men det leder inte automatiskt till en minskande älgstam. Det finns flera exempel där rovdjurspredation och jakt är mindre än älgstammens tillväxt med följden att älgstammen ändå ökar, vilket inte får ske i en omfattning som leder till oacceptabla betesskador. 

Rapportering

Fälld älg och kronvilt ska rapporteras till det jaktområde man tillhör inom 3 dagar. En snabbare rapportering kan beslutas inom respektive jaktområde och då är det detta beslut som gäller. Utöver rapporteringen av fällda djur ska även en korrekt genomförd Älgobs rapporteras. Rapportering ska ske på det sätt och i det rapporteringssystem Stora Enso Skog begär.

Rapporteringen är en viktig del i förvaltningen och tjänar flera syften, däribland att följa upp avskjutningsmålen, samt att erbjuda ett index över älgstammens utveckling och sammansättning. Insamling av data ska ske enligt SLU:s manualer för att säkerställa hög kvalitet och jämförbarhet över tiden.

Samverkan

Stora Enso Skog samverkar med andra aktörer såsom markägare, jägare och deras organisationer samt myndigheter i syfte att nå såväl de skogliga målen som målet om en älgstam av god kvalitet. 

Jägare och jaktlag på marker upplåtna av Stora Enso Skog förväntas ha en god samverkan lokalt med både markägare och andra jägare.