Förebygga brand

Under perioder med förhöjd brandrisk följer vi dagligen utvecklingen och för en dialog med våra medarbetare och entreprenörer om hur arbetet i skogen ska bedrivas. I möjligaste mån arbetar vi på trakter med lägre brandrisk.  Under torra perioder kan vi välja att avverka nattetid när luftfuktigheten är högre och det är mindre vind.  Är situationen allvarlig kan arbetet i skogen behöva ställas in. Vi kan också bevattna områden med helikopter eller vattentankar på skogsmaskiner, och vi har extra vatten i beredskap för släckning. 
Vid brandriskindex 4 eller högre sker ett samråd innan maskinarbete mellan utförare och beställare. Då tas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra brand, till exempel att ta av band och kedjor från maskinerna för att minska risken för gnistor. 
Vi har utvecklat metoder för att jobba med SMHI:s prognoser, bedöma antändningsrisk, spridningsrisk, och hur det varierar i geografin. Tillsammans med SMHI har vi också utvecklat ett verktyg för att bedöma brandrisken även på natten. De här prognoserna ger oss möjlighet att bättre fastställa vilka tider på dygnet det är säkrast att arbeta. Därmed kan vi undvika att arbeta under riskfyllda förhållanden. Prognoser finns gällande för klockan 02, 08, 14 och 20. 
Säkerheten kommer alltid i första rummet. Vi samarbetar och har en nära dialog med räddningstjänsten vid skogsbrand.
Produktionschef Henrik Lenning beskriver hur vi arbetar