Miljöprinciper

Stora Enso Skog följer koncernens gemensamma miljöprinciper för virkesanskaffning och uthålligt skogsbruk. Principerna finns att läsa här. 
Sjö i skogen - Stora Enso Skog