Hållbar värme från skogen

Grot är det tredje sortimentet i skogen, de andra två är massaved och timmer, och är en god idé för dig som skogsägare att ta vara på i samband med att du gör en slutavverkning på din fastighet. Grot innehåller nämligen mycket energi och kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart. 

Grot är en förkortning av ’grenar och toppar’, och syftar på de delar av träden som inte blir till sågtimmer eller massaved vid en slutavverkning. För skogsägaren kan groten ge en fin extra inkomst. Beroende på mängd och var skogen ligger kan det röra sig om ungefär ett par tusen kronor per hektar. Avgörande för skogsägarens ekonomiska utbyte är att groten tas från rätt marker och på rätt sätt.

Generellt passar uttag av grot bäst på medelgoda till goda marker, alltså marker med blåbärsris och ännu bördigare marker.

– En enkel tumregel är också att beståndet bör bestå till hälften eller mer av gran, säger virkesköpare Rainer Grathwohl på Stora Enso Skog i Hällefors.

Det är just i slutavverkningsbestånd som du har möjlighet att ta tillvara groten och skälen till det är flera. Mängden ris i en gallring är för liten för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att tillvarata, samtidigt som riset behövs för att förstärka gallringsvägarna och skydda rötterna på den stående skogen. Gallringsriset ger också viktig näring till den växande skogen. 

Checklista

Har du ett slutavverkningsbestånd som motsvarar följande kriterier? Ta upp frågan om grotuttag med din virkesköpare!

  • Beståndsareal ett till två hektar eller större.

  • Skogen består till hälften eller mer av gran.

  • Markvegetationen består av blåbärsris, gräs eller örter (mått på markens bördighet).

  • Skogsmarken är frisk till torr, dvs har god bärighet.

Nästa nummer av vårt magasin Excellent har ett tema om just biobränsle. Är du inte prenumerant redan kan du kostnadsfritt bli det genom att maila ditt namn och postadress till skog.info@storaenso.com