Stora Enso genomför ovanlig avverkning för att gynna vitryggig hackspett

På Pannkakan, en ö i Klarälven utanför Deje, har en ovanlig avverkning dragit igång. Avverkningen är speciellt utformad för att förbättra livsmiljön för den hotade vitryggiga hackspetten, som endast haft enstaka par som häckat i Sverige de senaste åren.

På ön finns ett naturreservat som består av en tät alskog som utgör en bra miljö för svampar och insekter. Skogens utbud av ved i olika nedbrytningsstadier skapar också viktiga boplatsförutsättningar för fåglar. Avverkningen görs utanför naturreservatet, inom ett område som ägs av Bergvik Skog, men är tänkt att bidra till att öka de naturvärden som finns i naturreservatet och då särskilt gynna den vitryggiga hackspetten.

Den vitryggiga hackspetten behöver lövdominerade medelålders till äldre skogar med en hög andel död ved för att överleva. Ett vitryggspar behöver för sin årliga överlevnad omkring 100 hektar skog av denna idag speciella karaktär.

I samband med avverkningen tar Stora Enso bort granar, tallar och lärkar för att gynna lövskogens utveckling. Det är cirka 8000 m3 virke som ska avverkas och sedan fraktas över Klarälven till fastlandet och det innebär att en temporär bro byggs över älven. Bron behövs också för att kunna transportera ut skogsmaskiner till ön. 

– Vi börjar köra ut virke från avverkningen mot slutet av denna vecka och det blir lite speciellt att köra över den tillfälliga bron för att få över virket till fastlandet, berättar Marco Boudreau, planeringsledare på Stora Enso.

Förutom Stora Enso och markägaren Bergvik Skog, är Skogsstyrelsen engagerad i åtgärden på Pannkakan.

Bergvik Skogs vitryggssatsning omfattar idag totalt ca 10 000 hektar skogsmark som bevaras eller sköts med inriktning att skapa skogar som uppskattas av vitryggar och ytterligare cirka 200 rödlistade arter, som kräver stora arealer lövrik skog med mycket död ved.

Stora Enso Skog förvaltar skog på uppdrag av små och stora skogsägare. Just här är det Bergvik Skog som är skogsägare och det här området är en del av Bergvik Skogs vitryggssatsning. Det innebär att Stora Enso Skog har i uppdrag att omforma den här skogen för att skapa en miljö som gynnar den vitryggiga hackspetten.

För mer information, vänligen kontakta:

Marco Boudreau, planeringsledare Stora Enso, tel 01046-777 13