Mål för skog och klövvilt

Svenskt skogsbruk strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång. Vi har därför tillsammans formulerat mål som bedöms nödvändiga för att uppfylla dessa intentioner.
Huvudmål:
Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.
1.  Det ska vara möjligt att i hela Sverige föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
2.  Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade.
3.  Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt förekommande.
Läs mer om mål för skog och klövvilt här