Lönsam skogsskötsel börjar här

Din skog har säkert flera olika bestånd eller avdelningar med olika behov. Därför är en skogsbruksplan en god investering som hjälper dig prioritera. Här nedan har vi listat de vanligaste åtgärderna du behöver göra i din skog.
snurra_skogsvard
ar_noll
skogsvard_markber

Markberedning

Det finns en mängd olika metoder för markberedning till exempel harv eller högläggare. Vilken typ av markberedning du väljer kan påverka tillväxten och värdeutvecklingen på din skog i mycket hög grad, och det är därför viktigt att du får hjälp att välja rätt.
ar_ett
skogsvard_foryngr

Föryngring

Föryngringen bör planeras som en del av slutavverkningen, och det är viktigt att sätta av pengar för detta redan i avverkningsarbetet. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och säkraste sättet att få upp ny skog är plantering. Vissa tallbestånd lämpar sig också för naturlig föryngring, där 70-100 träd per hektar lämnas kvar i avverkningen, med syfte att ge tillräckligt med frö för en ny generation skog.
ar_fem
skogsvard_roj

Röjning

Röjning skall göras när träden når ungefär till brösthöjd och innebär att man glesar ur beståndet genom att röja ner en del av stammarna. Detta görs för att lämna näring och utrymme till de fina träd som man vill ska växa sig stora. Det går att röja själv, men det tar tid. Det som endast tar ett par veckor för en professionell röjare att ta hand om, tar för en normal skogsägare inte mindre än 1,5 –2 år att röja. Det är dessutom värt att ha i åtanke att tidsfönstret för röjning bara är 2 – 3 år.
ar_tretti

Gallring 1

Gallring innebär att man går in i skogen och tar bort stammar av sämre och klenare kvalitet. Normalt gallrar man första gången när skogen är cirka 30 år gammal. Du kan enkelt själv se när det är dags. Tumregeln är att granskog ska gallras när kronan närmar sig två tredjedelar av stammens fulla längd, och i tallskog när kronan närmar sig halva stammens längd. Förstagallringen är normalt sett det första tillfället då du kan räkna med att skogsbeståndet avkastar ett ekonomiskt netto, förutsatt att skogen varit aktivt skött i ungskogsfasen, genom röjningar i rätt tid.
ar_femti
skogsvard_gallring2

Gallring 2

Efter ytterligare en tid är det dags för en andra gallring. Det går till på samma sätt, men kan nu kan du få betydligt mer i intäkt per hektar, om skogen är välskött det vill säga. Maskinerna kommer nu med lätthet in i din skog vilket gör att arbetet går snabbt och kostar mindre. Stammarna är dessutom grövre vid en välskött skog och ger dig därför högre intäkter. En del bestånd kan också gallras en tredje gång.
ar_sjutti
skogsvard_avverk

Slutavverkning

Avverkning sker när ett bestånd är runt 100 år gammalt, då tillväxten kulminerar och lönsamheten är som störst. Vid en avverkning frigörs stora summor pengar, och det är en fantastisk ekonomisk möjlighet för dig som skogsägare. Under normala förhållanden brukar man räkna med en vinst på ungefär 100 000 kronor per hektar. Tänk på att delar av vinsten bör avsättas för den kommande föryngringen.

Till beräkningsverktyget
Se hur mycket du kan förlora på att inte sköta din skog.