Vi hjälper dig att sälja

Vanligtvis köper vi virke på rot, så kallad avverkningsrätt. Det innebär att vi tar hand om avverkningen och transporten till industrierna. Vi kan också köpa så kallat leveransvirke. Då har du själv avverkat och transporterat ut virket till bilväg. Innan du säljer virke – gallring eller slutavverkning – finns en hel del frågor att ta ställning till. Vilket bestånd är lämpligast att avverka? Hur ska föryngring ske efter en eventuell slutavverkning? Hur hanterar du lämpligen intäkten för att undvika onödiga skatteutgifter? Våra virkesköpare ställer gärna upp som bollplank för att du ska hitta bästa lösningen. När du och din virkesköpare har gått igenom alla viktiga frågor är det dags att föra in era överenskommelser i ett avtal.
Virke - Stora Enso Skog

Timmer - Stora Enso Skog

Detta reglerar avtalet

Avtalet ska reglera försäljningen, till exempel om det är gallring eller slutavverkning, vilket område och ungefärlig areal det rör sig om, överenskommet pris och betalningsvillkor samt eventuella övriga överenskommelser. Avtalet ska också innefatta hur lång tid virkesköparen har på sig att avverka och transportera bort virket. Tiden beror på vilka förutsättningar som krävs för att det med säkerhet ska gå att avverka. Normalt har virkesköparen två till fem år på sig. Observera att om det är en slutavverkning du säljer, måste du anmäla detta till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. Våra virkesköpare kan hjälpa till med kontakten med Skogsstyrelsen.
Här kan du ladda ned ett exempel på virkeskontrakt!  
Här hittar du exempel på ett mätbesked!  

Mäta och prissätta

All inmätning av virke sker genom den opartiska virkesmätningsföreningen VMF. Ytterligare en opartisk förening, Skogsbrukets Data Central SDC, lagrar all mätningsinformation och prisräknar inmätta volymer.
Mätning - Stora Enso Skog

Redovisning - Stora Enso Skog

Redovisning

När mätningarna är godkända redovisar SDC resultatet på ett mätbesked. Där kan man utläsa vilka mätningar (redovisningsnummer) det gäller, samt volym och pris. Säljaren och köparen får varsitt exemplar av beskedet. Utifrån mätbeskedet gör vi på Stora Enso Skog en slutavstämning gentemot ditt avtal och redovisar de totala intäkterna och kostnaderna till dig.

Virkesköparen tipsar!

Kontrakt på avverkningsrätt till självkostnad innebär att du bara betalar det som det kostar att avverka. Du får också betalt exakt för de timmerkvaliteter som finns i din skog.
Erik Olsson,
Virkesköpare

Några olika begrepp att hålla koll på

Leveransrotköp, LR -En säljform där du kan välja en överenskommelse med löpande och/eller med låsta delar. Leveransrotköp tillämpas på gallring, slutavverkning och fröträdsavverkning. Kostnader och intäkter benämns i kronor/m³fub, fast kubikmeter under bark:
Leveransrotköp till självkostnad, LRS – Virket från din avverkning mäts in och värderas mot gällande prislista och du betalar den faktiska avverkningskostnaden för det utförda uppdraget. Mellanskillnaden mellan intäkt och kostnad är ditt rotnetto.
Leveransrotköp till fast avverkningskostnad, LRA – Virket från din avverkning mäts in och värderas mot gällande prislista och du betalar en i förväg överenskommen avverkningskostnad för uppdraget. Mellanskillnaden mellan intäkt och kostnad är ditt rotnetto.
Leveransrotköp till fast rotnetto, LRR – Ditt rotnetto överenskommes vid kontraktstillfället och innebär ett fast pris per nettoinmätt kubikmeter. Priset grundar sig på en i förväg beräknad virkesintäkt samt avverkningskostnad för uppdraget.  
Ytterligare två sätt finns att träffa överenskommelse om virkesförsäljning:
Leveransvirke – Du står själv för avverkningens utförande och säljer virket vid väg. Viktigt att tänka på är att kontakta din virkesköpare innan avverkningen påbörjas, så du säkerställer rätt prislista och apteringsförutsättningar för ditt virke.  
Rotköp – Överenskommelse om försäljning av ett antal träd enligt stämplingslängd. Träden har i förväg klavats (stämplats) och i avverkningskontraktet överenskommes en totalsumma för det totala antalet träd som ingår i posten.