Naturvård

För oss är det viktigt att bedriva skogsbruk på ett sätt som minimerar de negativa effekterna på den biologiska mångfalden. Vi är också noga med att ta hänsyn till kultur- och vattenmiljö och övriga intressen som har med skogen att göra. Det handlar helt enkelt om att bedriva naturvård till vardags.
Fluga - Stora Enso Skog
Innan vi avverkar gör vi en noggrann inventering av befintliga naturvärden i skogen. Särskilt känsliga miljöer, till exempel gammal lövskog, sumpskogar, rasbranter och raviner med höga naturvärden klassas som hänsynskrävande biotoper. Dessa miljöer kan antingen fredas helt eller bli föremål för skonsam avverkning med speciella anpassningar. Skogsvårdslagens krav är alltid miniminivå.
Ambitionen med vårt naturvårdsarbete är att genom olika åtgärder möjliggöra fortlevnad för sällsynta växt- och djurarter i samband med alla skogsbruksåtgärder. Ett sätt är att vid avverkningen lämna kvar gamla träd, göra högstubbar och låta lövträden stå.